Често обичаме да поставяме етикети на децата какво могат и не могат. Неоспорим факт е също, че съществуват „енциклопедични“ личности, които са всестранно развити в на пръв поглед несвързани области като рисуване и математика например. Всъщност всяко дете притежава потенциала да развива множество интелигентности и в крайна сметка да „може всичко“.

Множествената интелигентност е определяща за човека като биологичен вид. Хората се отличават с различни типове интелигентност, които са независими една от друга. Децата възприемат света като усвояват знания и умения по различен начин. Те имат своите уникални умствени способности и таланти. И ние в ролята на учители или родители трябва да имаме това предвид. Наблюдението и анализирането на детското  поведение спомага за по-лесното идентифициране на слабите и стимулиране на силните страни на детето.

Според американския психолог Хауърд Гарднър не съществува единна интелигентност, която да бъде измерена чрез добре познатите IQ тестове. В своята книга „ Теории за множествената интелигентност“ (1983) той откроява 9 основни типа интелигентност. Гарднър доказва, че човекът  притежава всички типове интелигентност, но в различна степен. Ето няколко признака, по които да ги различавате:

  1. Лингвистична: тя се изразява в способността на детето да борави добре с думите. На базата на този тип интелигентност е основа и методиката на обучение в повечето учебни заведения по света. Тези деца обичат да четат, пишат и слушат. Подходящи професии: журналист, драматург, писател, поет, оратор
  1. Логико-математическа: при нея децата възприемат информацията чрез числа, работейки с точни данни. Те проявяват интерес към логическите задачи, компютрите и задачите включващи схеми и таблици. Тези деца имат абстрактно мислене и са изключително организирани. Подходящи професиипрограмист, математик, счетоводител, статистик
  1. Музикална: тук е характерен интересът на детето към звуците. Това се изразява не само във възможността да се разпознават, разграничават и възпроизвеждат различните мелодии, но се откроява и в засилено внимание към интонацията и ритъмът в ежедневната реч. Подходящи професии: певец, музикант, композитор, диригент
  1. Телесно-кинестетична: при нея водещият двигател е тялото. Детето изразява своята емоционалност чрез езикът на тялото – движенията. Подходящи професии: атлет, танцьор, актьор или занаятчия
  1. Визуално- пространствена: децата притежаващи този тип интелигентност са изключително интуитивни спрямо цветовете , линиите и формите. Подходящи професии: архитект, художник, дизайнер
  1. Интерперсонална и междуличностна: изразява се във възможността на детето добре да преценява и анализира намеренията и чувствата на околните както по вербален, така и по невербален начин. Подходящи професии: мениджър, политик, търговец
  1. Интерперсонална и вътреличностна: тези деца притежават дълбоко развита интуиция и чувство за организираност. За този тип интелигентност е характерен самоконтролът и поставянето на адекватна и точна самооценка. Подходящи професии: психолог, психиатър и философ
  1. Натуралистична: тук е характерна силната връзка с природата и заобикалящия ги свят. Децата, които я притежават са изследователи, любопитни, чувствителни и внимателни. Подходящи професии: метеоролог, геолог, ветеринар, ботаникархеолог
  1. Екзистенциална: тези деца задават към себе си екзистенциални въпроси обвързани със смисълът на живота, смъртта и размишляват върху други проблеми на подобна тематика. Подходящи професии: свещеник, философ, космолог, физик, астронавт

Развитата множествена интелигентност помага на детето да осъзнае себе си и околния свят по-многопластово, да разбира и приема чужди гледни точки и да развива собствения си потенциал по-ефективно. За да развие и приложи на практика тези умения Вашето дете може да използва нашата игра DigitalKidZ Imagination. Тя представлява съвкупност от предизвикателства и логически задачи, целящи да развият аналитичното мислене на детето, неговото въображение и умението му за работа в екип. Тази игра балансира работата на дясното и лявото полукълбо на мозъка, което я прави изключително подходяща за развитието на множествената интелигентност