DigitalKidz open source school

Добре дошли в нашата демо STEM стая

Създахоме стая, която има потенциала да трансформира учебния процес и да стимулира интереса на учениците в точните науки. В този примерен проект са заложени различни технологии и концепции, които променят изначално структурата на типичната учебна стая, давайки ѝ възможност да се променя през целия ден – според нуждите на учениците и спецификата на учебния процес.

Разгледайте проекта

Вижте възможните конфигурации

СТАЯ с различни конфигурации

Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” цели да създаде училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – наша амбиция е да ви помогнем да ги създадете.

Архитектите на DigitalKidZ ще изградят необходимите архитектурни планове, ще съдействат за разрешителните на строително-монтажните работи (СМР) и ще адаптират тематичните ни проекти към вашите пространства, за да създадат нови пространства за учене от съвременен характер.

Ще съдействаме за обзавеждането на учебните помещения – предлагаме модулни, многофункционални мебели за учене, които насърчават творчеството и креативността.  Инвеститорски контрол и строителен надзор. Авторски надзор и работни детайли.

Мисията ни е да променим концепцията за класна стая

Пространствата, които ние създаваме са пригодени за учене чрез преживяване, създаване и експериментиране. Те са многофункционални и гъвкави – могат да се използват като традиционна стая за учене, място за срещи или зала за събития. Предлагат възможност за самостоятелна работа или работа по групи, насърчават креативността и индивидуалния ритъм на всяко дете.

основен принцип

Ключът е гъвкавост в плана

При планиране на пространството за STEM центровете е важно да се вземат предвид различните режими на учене: едностранна комуникация, работа в малки и големи групи, индивидуална работа, технически дейности или творчески занимания упражняват децата, както и по какъв начин учебното помещение ще ги подпомогне. 

Maker Space е зоната за експерименти и лабораторни занимания

Бившите “хранилища” са едни от най-удобните зони за превръщане в Maker Space пространства, защото дават възможността да се съединят със STEM зоната или да останат самостоятелни и отделени за по-малки групи от деца, работещи по проекти.

Гъвкави и функционални, те предлагат възможности за работа в малки, шумни групи. Място за учене, но също и за разговори и социализация. Предвидена е възможност за взаимодействие на учениците със средата (писане по стените и стъклените врати – преграда към STEM помещенията).

Maker Space пространствата насърчават работата на изправени бюра с оглед последните проучвания за вредите от дългото стоене на едно място. Работата в изправена позиция задълбочава концентрациятаподобрява настроението, улеснява комуникацията.

 

разпределение

Предимства на гъвкавото обзавеждане

Физическата дейност подсилва когнитивните умения на учениците, затова е важно учебната среда да им предоставя възможност за движение.

Подвижна преграда межу двете стаи
Подвижната преграда между помещенията може да бъде използвана като допълителна работна площ, върху която учениците да пишат или да съхраняват своите бележки и идеи от проектите, по които работят.
Фиксирани работни места

Фиксираните работни места в Maker Space помещението са многофункционални шкафове, в които могат да се съхраняват работни материали.

Бюра тип пъзел

Специфичният дизайн на бюрата предлага възможност класът да бъда разделен на групи, за да работи по проекти, както и за по-лесна организация и проследяване на ефективността от учебния процес.

Дъска за писане = Стена за писане
Пространството е планирано да бъде гъвкаво и функционално, разширявайки работната площ за писане и работа със свободата, която дават стените. Бояда, която ще бъде поставена по тях е предназначена за писане.
Проектор с екран за прожектиране
Интерактивните дъски и екрани навлязоха в съвременната класна стая и скоро няма да бъдат заменени от друга тенденция – проектът предлага “вграждане” на дъската в мебелите, за по-голямо удобство и сигурност.
Мебели за съхранение със свободен/ограничен достъп

Предвидени са мебели за складиране със свободен/контролиран достъп за съхранение и зареждане на индивидуалните работни устройства на учениците и необходимите им материали и инструменти за проектите, свързани с учене чрез преживяване и „правене“. 

Искате да кандидатствате?

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

”лева

лева подкрепа от мон, за училища с 300+ ученици

Политика за равни възможности

Фондация “Дигиталните деца” спазва всички държавни закони за гражданските права, забраняващи дискриминацията и декларира, че няма да дескриминира кандидати въз основа на раса, религия, статус на слуха, личен външен вид, цвят, пол, бременност, политическа принадлежност, източник на доходи, място на дейност, местожителство, религия , вероизповедание, етническа принадлежност, национален произход (включително потекло), статут на гражданство, физическо или умствено увреждане, възраст, семейно положение, семейни задължения, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, джендър израз. Тази политика се прилага за администрирането на образователните политики на Фондацията и всички програми за помощ и подкрепа на ученици, училища и учебни институции.