Стопанска дейност

Дигиталният свят се движи бързо и се променя непрекъснато, като за днешните деца той не е просто нещо, а място, където те „влизат“ и общуват. Той е и незаменим източник на знания, възможности и забавление. Но, дигиталният свят крие и рискове, за които децата се нуждаят от подкрепа и насока от по-големите. От жизнена важност за тях е да се научат да бъдат добри „дигитални“ граждани, за да предпазят от риск както себе си, така и околните

Фондация „Дигиталните деца“ извършва допълнителна стопанска дейност, в подкрепа на основната ѝ дейност и в съответствие с нейната мисия и цели.

– Фондацията използва приходите от стопанската си дейност за постигане на определените в учредителния акт цели.
– Фондацията няма право да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната ѝ дейност, предвиден в Учредителния акт.
– Предметът на допълнителна стопанска дейност на Фондацията включва: обучения и уъркшопи за деца, учители и родители, организиране на конференции и образователни семинари, издателска и преводаческа дейност, дейност в областта на информационните технологии, вкл. създаване на иновативни образователни продукти за обучение по STEM и изграждане на образователна среда.

DigitalKidZ и “Училище с отвoрен код” са регистрирани търговски марки. Съгласно националното и европейското законодателство всяко неправомерно използване на марките без разрешение на маркопритежателя е нарушение на правата и подлежи на санкции.

 

 

Фондация “Дигиталните деца”

 

Фондация “Дигиталните деца” е юридическо лице с нестопанска цел. Фондацията е регистрирана в обществена полза и осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право, както и в сътрудничество с български, чуждестранни и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни ценности. 

Фокусираме усилията си върху създаването на иновативни инструменти за обучение, методология за преподаване и менторски програми за учители с фокус върху четивната и математичека грамотност, науките, емоционалната интелигентност, уменията за личностно развитие и за учене, критическото мислене, работа в екип, комуникационните умения и гражданска активност, креативност, финансова грамотност и не на последно място, дигиталната грамотност.

Фондацията е регистрирана от Министерство на правосъдието на 22.02.2016г.

 

Мисията ни е достъп до качествено образование за всяко дете

Фондация „Дигиталните деца“ повишава общата дигитална култура на обществото, като създава иновативни образователни инструменти и методология за ангажиращо преподаване на STEM науки. Изграждаме дигитално – хигиенни навици и  „компетенциите на 21век“ у подрастващите.

какво правим? 

Визия

В DigitalKidZ създаваме иновативни образователни инструменти и методология за обучение през опит в областта на STEM науките, защото вярваме, че всички деца заслужават безплатно качествено образование, което ще им позволи да намерят своята личностна и професионална реализация в едно технологично зависимо общество.

Искаме децата на бъдещето да не бъдат консуматори, а създатели. Искаме модерно образование, съобразено с „компетенциите на 21век“, което ще ги подкрепи да израстнат като свободни и осъзнати личности, способни да използват технологиите безопасно и ефективно, да създават иновации, а не просто да повтарят опита на предишните поколения. Да общуват ефективно и да бъдат конкуретноспособни и така изпълняваме глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и качествено образование.

ДАРЕНИЯ

Можете да направите дарение в подкрепа на дейността на Фондацията на следната банкова сметка
Фондация „Дигиталните деца“
Банка ДСК 
IBAN:BG52STSA93001527558646

Книга: Приключенията на Зед. В гората Интернет - възможности за корпоративни пакети

Купувайки образователните ресурси, създадени от екипа на Фондацията, вие също подкрепяте нейната дейност. Изпратете ни запитване, ако желаете да поръчате по-големи количества и да подарите на своите колеги или партньори.

Игра за множествена и емоционална интелигентност - DigitalKidZ Imagination

Играта е подходяща за работа в клас или работа удома. Предлага 100 предизвикателства, пъзел с размери 3х2м и възможности за забавления, които продължават повече от 24 часа.

Глобални цели на ООН

Съгласно глобалните цели на ООН, качественото образование осигурява повече възможности за техническо и професионално обучение за младежи и възрастни, за да могат да получат по-добра работа.

Качественото образование цели да се сложи край на неравенството в образованието между мъже и жени, за децата с увреждания, деца от различни етноси и деца жертви на конфликт.

Качественото образование цели подобряване на материалната база в училищата, за да се осигури позитивна и безопасна среда за всички. Увеличаване броя обучени и квалифицирани учители. Насърчаване на образованието за устойчиво развитие.

В DigitalKidZ вярваме, че за качественото образование на информационното общество се базира на “уменията на 21век” и прави преход от теоретични количествени знания към практични, качествени умения.

Съществуваме, за да …

Вдъхновяваме трансформацията на съвременното образование, в унисон с нуждите на информационното общество и “уменията на 21век”. 

 • Създаваме устойчиви проекти – самостоятелно или в партньорство, които стимулират натрупването на знания в областта  на дигиталните науки.
 • Насърчаваме прехода от теоретични количествени знания към практични, качествени умения.
 • Създаваме иновативни инструменти за обучение, методология за преподаване и менторски програми за учители с фокус върху четивната и математичека грамотност, науките, емоционалната интелигентност, уменията за личностно развитие и за учене, критическото мислене, работа в екип, комуникационните умения и гражданска активност, креативност, финансова грамотност и разбира се, дигиталната грамотност или т.нар. “умения на 21 век”, според квалификацията на Европейската комисия от 2016г.
 • Разработваме учебни планове, книги и образователни ресурси.
 • Разработваме цялостни училищни политики, с цел адаптация и промяна на училищната методология в унисон с „компетенциите на 21 век“. Акцент върху развиване на емоционалната интелигентност, социални компетентности и дигиталнa грамотност.
 • Разработваме и инициираме промяна на училищната среда, в подкрепа на екипна работа, физическо движение и интерактивните занимания по проекти.
 • Организираме конференции, работни срещи и обществени дискусии, с цел повишаване на обществената информираност за технологизацията на обществото и свързаните с това необходими промени в образованието.
 • Даваме гласност и популяризираме образователни продукти и добри практики, в подкрепа на модернизацията в образованието.
 • Опосредстваме и подкрепяме взаимодействието и диалога „учител – родител – ученик“ и съдействаме за развитието на училищните общности.
 • Информираме родителите и учителите на съвременните деца за рискове, възможностите и заплахите, които носи интернет пространсвото и как да ги преодолеят, в помощ на подкрепа на децата.
 • Осигуряваме психологическа и морална подкрепа на родители и деца с образователни проблеми и „дигитална зависимост“.

Оценявам високо амбицията на Фондацията да постави децата в центъра на своите проекти и решения, защото именно това е в основата на успеха, които имаме ние в образованието на Финландия и сме щастливи с партньорството, което имаме, защото споделяме идентични цели.

Н.Пр. Пайви Блинника

Посланик на Финландия в България

Приветствам Фондация „Дигиталните деца“ и нейния екип за ангажираността и постоянството относно въвеждането на иновативни образователни технологии, методи и практики, целящи повишаването на нивото на дигиталната грамотност и креативно-аналитично мислене на младите хора в България.

Димитър Стоянов

Главен секретар на Президента на Р.България

DigitalKidZ е едно от малкото събития, които подготвят за родителство 2.0.

Иван Господинов

Кан Академия - България

За мен DigitalKidZ е платформа, която предполага учене на много нива. От една страна хора, които искат да продължават да учат и да се развиват, от друга представяща новите тенденции и начини на учене и не на последно място, непретендираща за титла или ранг, а кауза, която е кауза!

Любомира Велчева

Международна награда на херцога на Единбург – България

Въпреки, че новите технологии се развиват с всяка секунда всеки ден, децата ни са дълбоко свързани с тях и приемам мисията на DigitalKidZ  именно в тази насока – да показва на родителите и на обществото колко е важно да знаем света на новите технологии и колко много той е част от света на децата ни, да го приемем и да започнем да го разбираме.

Мирослав Боршош

Често Задавани Въпроси

Защо "Дигитални деца"?
“Дигиталните деца” е термин, който измислихме през 2014г, преди първата конференция DigitalKidZ, за да отличим децата за които работим – децата, които не познават светът без интернет, децата, които сме длъжни да научим как да използват технологиите безопасно, за да не “губят” детството си пред екрана, губейки връзка с реалността.
Защо DigitalKidZ е с правописна грешка?

“Дигиталните деца” е термин, който измислихме през 2014г, преди първата конференция DigitalKidZ, за да отличим децата за които работим – децата, които не познават светът без интернет, децата, които сме длъжни да научим как да използват технологиите безопасно, за да не “губят” детството си пред екрана, губейки връзка с реалността.

Защо не ги разбираме - разликите между X,Y и Z поколение?

“В обществото ни днес съжителстват няколко поколения, израснали далеч или в непосредствена зависимост от технологиите. Познаваме т.нар. “дигитални имигранти” –  представителите на поколението бейби бум на възраст от 47 до 64 г., израствали без дигитални технологии, част от тази група сполучливо се възползват от тях сега, друга ги приемат неохотно.

Адаптиращи се към дигиталното: това са хората от поколението Х. Родени между 1963 и 1983 те са вкусили са дигитални технологии още в юношеството. Част от тях с удоволствие ги използват, но често те ги превръщат в консуматор.

За разлика от тях, децата от поколение Z и α не познават света без технологии и имат нужда да бъдат обучение как да го използват сигурно и безопасно, съобразно своето психо-емоционално развитие.

Защо е важно?

Наличието на повече информация и усъвършенстването на знанията и уменията на децата в цифровата област ще подобрят перспективите и квалификацията им за работа и ще им вдъхнат увереност в цифровата епоха, в която живеем.

Важно е интернет да бъде извор на възможности и знания за децата, средство да общуват, да развиват уменията си и да подобрят своите перспективи за намиране на работа и за квалификация, а не заплаха и враг.

Защо са различни - децата от поколение Z и α?

Дигитални туземци: те са от поколенията Y, Z и Алфа – младите, ненавършили 32 г. Според изследователя те живеят потопени в дигиталните технологии. Поколението X се явява междинно и е своеобразен мост между по-старите и по-младите, а поколенията Y (1983 – 2003) и Z наричат ключ към революцията в комуникацията.”

Поколение  Z са различни

Те са Z визуално ориентирани – според някои изследователи, когато днешните Z-юноши достигнат зряла възраст, видео изображенията ще заместят печатното слово като основен носител на съобщения. Те са мулти-модални – комуникират чрез ангажиране на различни канали. Те тръгват на училище по-рано и ще учат по-дълго от предшествениците си. На тях им е по-лесно да зададат въпрос на Google, отколкото на собствените си родители.

Обичат всички “джаджи” и технологични “играчки” – не обичат да четат и ползват инструкции. Поколението Z мечтае да създава собствената си среда, а не да играе с готови играчки.

Фокус на DigitalKidZ са именно децата – бъдещето, смисълът на живота ни, на прогреса, на всичко, което правим и оставяме след себе си.

Децата на DigitalKidZ са на възраст между 4 и 10 години и макар да вярваме, че те умеят да боравят с технологиите и да си служат с тях, време е да започнем да се интересуваме как и да им помогнем да ги овладеят така, че технологиите да служат на тях, а не да ги заплашват и да отнемат детството им.

Какво отличава инициативите на DigitalKidZ от всички останали?

DigitalKidZ е общност от лидери, хора с иновативни идеи, идеалисти и ангажирани с бъдещето на децата ни професионалисти, компании и организации, които искат да направят света едно по-добро място за тях. Искат да им завещаят бъдеще.

“DigitalKidZ e платформа, която предполага учене на много нива. От една страна хора, които искат да продължават да учат и да се развиват, от друга представяща новите тенденции и начини на учене и не на последно място, непретендираща за титла или ранг, а кауза, която е кауза!

Любомира Велчева, Международна награда на херцога на Единбург – България

 

 

видео ресурси и в youtube