DigitalKidZ STEM Клуб

Програмата е доказано успешна и тествана сред 1500 деца на възраст 6-15 години и 19 учителя в 7 града на България.

Програмата на DigitalKidZ STEM Клуб е базирана на истории и сюжет, в който са поставените задачите и новите умения, които учениците трябва да придобият.

Слушайки и разказвайки истории, децата развиват своите социоемоционални умения. Историите развиват тяхното въображение и умение за визуализацияРазказването на истории има положително въздействие върху мотивацията им за учене, придобиването на нови умения и прилагането им на практика, особено когато става дума за имагинерни понятия, като онлайн сигурност и дигитална хигиена.

Учители в началното образование споделят, че дори деца с ниски академичния умения и мотивация за учене са посклонни да участват в учебния процес и пишат, четат, работят с останалите в група, ако обучението е поставено в контекста на разказването на истории.

DigitalKidZ STEM Клуб е учебна програма, която подкрепя развиването на дигитална грамотност и усвояването на правилата за онлайн сигурност, стъпвайки на “уменията на 21 век” и изграждайки  междупредметните връзки, в унисон със световните тенденции за иновации в образованието.

Програмата е разработена с подкрепата на Посолство Финландия в България и е съобразена с изискванията на Министерство на образованието и науката в Наредбата за приобщаващото образование и всички препоръки на Европейската комисия.

Фондация “Дигиталните деца”

Фондация “Дигиталните деца” е юридическо лице с нестопанска цел. Фондацията е регистрирана в обществена полза и осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право, както и в сътрудничество с български, чуждестранни и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни ценности. Фондацията е регистрирана от Министерство на правосъдието на 22.02.2016г.

Осъществяваната допълнителна стопанска дейност на Фондацията е в подкрепа на основната ѝ дейност и в съответствие с нейната мисия и цели

DigitalKidZ и “Училище с отвoрен код” са регистрирани търговски марки  и  Фондация “Дигиталните деца” има изключително право на тяхното използване. Съгласно националното и европейското законодателство всяко неправомерно използване на марките без разрешение на маркопритежателя е нарушение на правата и подлежи на санкции.

Правим STEM обучението забавно

Основната цел на Фондация „Дигиталните деца“ е да повишава общата дигитална култура на гражданското общество, като създава иновативни образователни инструменти и методология за ангажиращо преподаване на STEM науки, изграждайки „компетенциите на 21век“ у подрастващите.

Приключенията на Зед – книга

Възраст: 6-8 години

Историята съчетава забавните приключения на шест-годишния Зед с 10-те основни правила за безопасен интернет. Подходяща за работа в часа на класния.

DigitalKidZ Imagination – бордова игра

Възраст: 7-9 години

Подходяща за работа в клас – подкрепя междупредметните връзки, развива емоционалната интелигетност. Време за игра: 25 – 30ч.

Уъркшоп по киберсигурност, базиран на книгата

Възраст: 6-7 години

Тръгвайки на училище, за да бъдат приети в групата, децата често увеличават времето за онлайн игри. Четенето може да бъде алтернатива.

Медийната грамотност започва с търсенето

Възраст: 9-12 години

Целта на уъркшопа е да научи децата да боравят успешно с търсачките и да достигат по-ефективно до необходимата им информация и ресурси.

Онлайн идентичност за тийнейджъри

Възраст: 13 – 15 години

Целта e децата да осъзнаят разминаването между това кои са те като личности, мечти и преживявания и как ги възприемат връстниците им.

DigitalKidZ STEM Клуб за бизнеса

Заниманията и образователните инструменти са подходящи за надграждане на корпоративно – социалната отговорност на бизнеса. Имаме опит в организирането на уъркшопи за децата на служители – присъствени и онлайн.

Клубове по интереси в училище

Стартирайте свой локален DigitalKidZ STEM Kлуb в рамките на Клубовете по интереси.

Клубове по интереси в училище

Във връзка с организиране и финансиране на заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и ПМС 289 ви предлагаме да включите в учебния си план от 1 до 4 клас DigitalKidZ STEM клуб. 

Задължителни изисквания за организиране на занимания по интереси:

Минимум 20% – училището получава средства за извънкасни дейности на базата на всички ученици, но училището решава самостоятелно колко ученика да включи. Трябва да включите поне 20% от учениците;
Минимум 40% – изискването е минимум 40% от заниманията по интереси да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Това изискване означава, че 40 % от всички одобрени извънкласни дейности трябва да са в STEM направленията;
Минимум 5% – минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от външни за училището физически или юридически лица. „Дигиталните деца“ са сигурен партньор, с опит и експертност в предоставянето на STEM обучения за учители и деца.

За учители и директори

Програмата на обучението цели да запознае педагогическите специалисти с „дигиталното преподаване“ – съвкупност от иновативни методи за представяне на учебния материал в частта за компютърно моделиране, компетенции на 21 век, дигитална грамотност и кибер сигурност.

Програмата дава възможност на учителите да участват в мрежа от преподаватели в страната и да дискутират иновативни образователни технологии, методи на преподаване и оценяване и съвместни дигитални инициативи.

Програмата ще представи на учителите съвременни информационни и комуникационни технологии, и механизимите за интегрирането им в образователния процес.

За достъп до предложенията за занимания по интереси, училището трябва да има достъп до платформата на МОН – class.mon.bg – търсете “DigitalKidZ STEM Клуб”.

Оценявам високо амбицията на Фондацията да постави децата в центъра на своите проекти и решения, защото именно това е в основата на успеха, които имаме ние в образованието на Финландия и сме щастливи с партньорството, което имаме, защото споделяме идентични цели.

Н.Пр. Пайви Блинника

Посланик на Финландия в България

Приветствам Фондация „Дигиталните деца“ и нейния екип за ангажираността и постоянството относно въвеждането на иновативни образователни технологии, методи и практики, целящи повишаването на нивото на дигиталната грамотност и креативно-аналитично мислене на младите хора в България.

Димитър Стоянов

Главен секретар на Президента на Р.България

Със своята дейност Фондация “Дигиталните деца” поставя акцент върху важността от ограмотяване на децата при използването на дигитални устройства, което гарантира и сигурността им в онлайн пространството. Усилията, насочени към обучение в дигитална грамотност са от изключително значение за успешното усвояване на компетенциите, необходими за 21 век.

Йорданка Фандъкова

Кмет на гр.София

Образованието на днешните деца трябва да се осъществява в интерактивна технологична образователна среда, която да им дава равен достъп до съвременно образование.

Деница Сачева

Зам. министър на образованието