fbpx

Важно е децата да се чувстват част от общността както в училище, така и навън. Ключът към желанието да ходят всеки ден на училище, да се съсредоточават и полагат усилия по различни задачи, е усещането за ползотворност и потребност в класната стая.

Интерактивните методи могат да осигурят благоприятна учебна среда, като стимулират познавателната активност на учениците и улесняват процеса на усвояване на знания. Стандартните методи следва да отстъпят място на ученето с разбиране. Тази практика поставя детето в центъра учебния процес.

Ето и някои лесно приложими интерактивни методи в класната стая:

 1. Брейнсторминг;
  Брейнстормингът е вид интерактивен метод на обучение, който се изпълнява от няколко човека в група. Подходящ е за генериране на креативни идеи и предложения за изпълнение на задачи. Добър начин е групата от ученици да се сплоти и разсъждава върху конкретна тема.
 2. Отворена дискусия;
  Дава се възможност на преподаватели и ученици да обменят информация, да задават въпроси и стигат до решения на различни проблеми чрез неформална дискусия. Позволява обсъждането на различни казуси, като двете страни са събеседници в разговора, а не изпитващ и отговарящ.
 3. Ситуационен или практически метод;
  Стимулира се приложението на придобитите знания в реална ситуация, където могат да се приложат и изпитат. Практическото решаване на проблеми позволява да се добие представа за това как децата могат да приложат знанията си в дадена ситуация, в която търсят решение на конкретен казус.
 4. Колективна дейност.
  Колективната дейност сама по себе си сплотява група от учащи. Процесът насърчава всеки да приложи своите умения, помагайки на другия и работейки върху изпълняването на една конкретна и обща цел.

Тези методи са изключително подходящи за трансформиране на общоприетия модел на обучение в интерактивен. В DigitalKidz вярваме в ученето чрез опит и разбиране, постигайки го успешно с занимателни дейности и иновативни образователни методологии.

Важно е още в началните класове да се започне прилагане на продуктивни и по-ефективни методи при обучение, което води до подобряване на учебния процес. Интерактивните практики подтикват учащите да разсъждават и анализират, а не само да приемат механично предоставената информация. Съвременното образование е нужно да отговори на тази действителност с модерни методи на преподаване. Когато училищната практика промени своя подход в съвременната класна стая, тя отново ще бъде интересно и желано място за посещение на всички деца