fbpx

С напредването на лятото и в разгара на подготовката за есенната конференция DigitalKidZ, сбъднахме още една своя мечта – поставихме основите на DigitalKidZ клуб.

Заниманията в клуба включват групови занимания с до 6 деца по авторска образователна програма, разделена в 11 модула от по 2 часа. Амбицията ни е да подкрепим развитието на индивидуални личностни умения и компетенции сред децата с помощта на дигиталните технологии. Така не само възпитаваме тяхната безопасна и съзидателна употреба, но демонстрираме, че технологиите са само средството, а не самоцел на обучението.

Програмата е подходяща за деца между 7 и 10 години, защото ясно осъзнаваме колко важно е за съвременните деца – поколение Z, да са подготвени за това, което им предстои в дигиталния свят, но заедно с новопридобитите дигитални умения те трябва да развият и самоосъзнатостта си, умението да отстояват и пазят идентичността си и умението да вземат осъзнати решения и да развият критично мислене.

Целта ни е да помогнем обучението на съвременните деца, за да правят информирани и аргументирани свободни избори.

Чрез специално разработената иновативна методология участниците в заниманията получават възможността да развият умения и нагласи по един системен начин, подпомогнати от знанията, уменията и професионалния опит на екипа от експерти на DigitalKidZ.

Обучението в рамките DigitalKidZ клуб е процес – процес на изграждане на знания, развитие на подкрепящи и утвърждаващи личността нагласи и ценности, както и усвояване на социални и жизненоважни умения, които стоят в основата на съвременния информационно-комуникативен начин на живот.

Образователния подход, който предлагаме в работилниците е подхода “учене чрез опит и преживяване”, наречен още “емпирическо учене” или “активно учене”.

Ученето чрез опит и преживяване означава промяна на поведението на едно лице, вследствие на практическото прилагане на изводите, направени от анализа на личния опит. Такова обучение има тогава, когато детето разсъждава върху занятията, прави критичен анализ, отсявайки полезното и важното, което трябва да запомни и впоследствие прилага на следващото занятие това, което е научило.

Програмата е съставена под формата на модули, които могат да се адаптират към дадена група участници. Всеки модул обхваща по една цялостна ключова тема от обучението по личностно развитие и дигитални умения и възпитание.

Възприетата форма на работа е гъвкава и позволява промяна на дейностите и на методите за тяхното адаптиране.

Всеки модул разглежда определена тема, съдържа специфични задачи за изпълнение и предлага занятия, които са подготвени така, че да се постигнат целите на обучението. Повечето от занятията се провеждат в продължение на 100 – 120 минути. Занятията са “основополагащи”.

Използваме обучителни методи за развитие на познания, методи, влияещи върху нагласите, методи, подпомагащи изясняването на ценности и методи, влияещи върху уменията.

Прилагането на обучителната ни програма и методология изисква групови форми на обучение или групови обучителни дейности, защото принадлежността към определена група е основна характеристика на нашия начин на живот и защото груповата форма позволява да се постигнат обучителни условия, доближаващи се до реалните, но в относително “защитена” среда.

Във фокуса на работилниците е теорията за множествената интелигентност, която оспорва тезата, че човешката интелигентност може да бъде измерена само с един показател.

Образователният ни комплект акцентира върху развитието на децата в различните сфери на интелигентност, с което преодоляваме „предизвикателствата“ на съвременната образователна система чрез иновативен подход и предлагаме изграждане на множество от самостоятелни компетентности, които си взаимодействат.

Обучението е DigitalKidZ клуб е игра, мисия и „пътуване“ на главния ни герой Зед, съпроводен от децата, които са очаровани от систематизирано предлаганите им интерактивни игри и рефлективни методики. В обученията ни са широко застъпени игрите за групова динамика и игри за комуникация. Голямо приложение намират и игрите за изразяване на очаквания, за толерантност, както и игрите за работа в екип.

Повече информация за клуба, програмата и възможностите за записвания за следващите модули можете да откриете в специално създадената за целта страница: DigitalKidZ Клуб.

***

Програмата в „Приключенията на Зед“ позволява заниманията да бъдат организирани и като вътрешно-корпоративно събитие за децата на служители или да бъдат част от заниманията в „Часа на класния“ за деца от 1 до 4 клас.

Ако се интересувате от връзка с екипа като учител или директор на училище и желаете да станете част от партньорите на DigitalKidZ клуб, за да организирате занятия и във вашия клас, моля пишете на адрес hello [at]  digitalkidz.eu.

Ако желаете да ни подкрепите и да подпомогнете мисията и дейността на Фондация „Дигиталните деца“, в подкрепа на образованието и възпитанието на съвременните деца, можете да ни подкрепите продуктово или финансово, като ни изпратите имейл и уговорим среща в удобно време.