Защо роботиката заема все по-важно място при обучението на нашите деца в училище?

Не веднъж родителите са чували фразата: “Мамо, не ми се учи, скучно ми е”. Често методите за обучение се оказват твърде безинтересни и еднообразни за децата и така те губят лесно първо своя интерес, а после и концентрация. Тук заляга и  едно и от основните предимства на роботиката – тя е интересна, защото езикът ,чрез който комуникира, е визуален.  Децата имат шанса да се докоснат, опитат, сбъркат, да започнат от начало и така да надградят наученото чрез практическия опит в използването на дигитални техонологии. Така детето се забавлява, докато придобива реални практически знания и се научава да решава проблеми логично и последователно.

Знания и умения, които децата развиват

  • Аналитично мислене
  • Критично мислене
  • Работа в екип
  • Развитие на уменията им да наблюдават, изследват, експериментират и обясняват
  • Развива въображението и креативния начин на мислене
  • Придобиват знания в областта на науки като математика, технологии и инженерство

 

5 причини да вашето дете да изучава роботика

  1. Развива STEM уменията

Думата STEM е акроним от първите букви на думите от английски –  наука (science), технологии (technology), инженерство (engineering) и математика (mathematic). Смята се, че тези науки са основен двигател за развитие на универсалните технологични умения на 21век. Те вървят ръка за ръка с новия тип мислене, който също така е повлиян от технологичната ера и тяхното усвояване в най-ранна детска възраст би спомогнало на младежите да бъдат по-адаптивни и гъвкави.

  1. Работи на принципа „проблем-решение“

„Как се прави това“ е основополагащият въпрос, който развива критичното мислене при децата. Рационализирането, търсенето на отговори и приоритизирането на задачи са част от принципа „проблем- решение“. Често това се случва без дори децата да подозират, че изучват роботика, защото всичко е представено под формата на игра.

  1. Развива уменията за вземане на решения

Причина – следствие е логическа конструкция, която детето неизменно трябва да усвои. Несъзнателно ние прилагаме това върху децата още от ранна детска възраст с насоки като “Не пипай! Горещо е и ще се изгориш.” Взимането на решения обаче става все по-сложен и труден процес с течение на времето. С добре усвоени уминя за критично мислене този процес се улеснява. Роботиката предоставя възможност за упражняване на точно тези умения като използва най-изявеното качество на децата – тяхното любопитство.

  1. Събужда интереса към програмирането

Програмирането е основна част от опознаването и усвояването на роботиката. Ето защо присъствието на програмирането като предмет  в училищните програми се увеличава. Все по-бързото  развитие на технологичните образователни подходи и инструменти отрежда място на роботиката като учебен предмет, който ще ги подготви за динамичния дигитален бъдещ свят.
Как да научим основите на роботиката?

Принципите на роботиката вечe са лесно достъпни за усвояване чрез нашата авторска образователна програма DigitalKidZ STEM Club, която стартира в началото на октомври 2019 г. Децата, които вземат участие в програмата учат, преживяват, изработват демонстрационни проекти от реална среда, за да затвърдят и обогатят знанията си по математика, приложна наука, чужди езици, изкуство и програмиране. Това са същите тези умения, които са определящи за роботиката като наука. Познания, които ако бъдат добре усвоени, предоставят множество възможности за професионална реализация на децата.