Защото вярваме, че децата ни трябва да бъдат креативни, активни и да използват технологиите съзидателно.

DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® e проект вдъхновен от бизнеса и тенденциите за развитие на икономиката и цифрово-зависимото общество, в което живеем. Същевременно с това, DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” интегрира в себе си съвременните образователни методологии и опита на финландската образователна система, която поставя детето в центъра и го учи чрез работа по проекти.

Проектът DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ®  е независима социална инициатива на Фондация „Дигиталните деца“ в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование.

Целта на проекта е безплатен достъп до качествено образование, в унисон с “компетенците на 21 век“ за всички деца. Децата, които ние наричаме „дигитални“ (DigitalKidZ®), защото не познават света преди технологиите.

“Компетенците на 21 век” са регламентирани от ЕК като:

 • „Умения за учене“ – критично мислене, креативно мислене, сътрудничество и комуникация.
 • „Граматически умения“ –информационна грамотност, медийна грамостност и технологична грамотност.
 • „Житейски умения“ – умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и управление.

DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® е програма за училища – партньори и техните учители по информационни технологии, но уроците и проектите, през които децата учат по нея са структурирани по нов, забавен и изключително обвързан с реалния живот и бизнеса начин.

Участниците в програмата биват провокирани през цялото време да се състезават, но всъщност накрая няма победители и победени. Целта е децата да развият своето логическо мислене и да изследват взаимовръзката – човек – технологии – свят, да повиши мотивацията им за учене.

След като преминат обучение по програмата, училищата – партньори и техните преподаватели по информационни технологии ще бъдат в състояние да разбират образователната методология за преподаване на “компетенциите на 21век”, разработена от Фондация “Дигиталните деца” и да я прилагат на практика.

Партньор

Партньорската програма Училище с „отворен код“® предлага широк набор от безплатни ресурси, за да подкрепи партньорите с всичко, което им е необходимо – от технически ресурси, до обучение и поддръжка. 

 • обучение на преподавател, който ще работи с учениците по програмата;
 • учебни материали;
 • индивидуален лиценз за достъп до образователна платформа за програмиране, подходяща за обучение на деца в диапазона 8-11 години;
 • хостинг за работа по проекти – за учебните проекти на учениците във възрастовата група 12-16 години;
 • техническа помощ и подкрепа;
 • консултации;
 • възможност за участие в Олимпиадата по програмиране за деца на възраст 8-16 години, в която ще бъдат отличени най-успешните екипи.

Асоцииран Партньор

Асоциираните партньори по програмата Училище с „отворен код“®  получават субсидия в размер на 30% от разходите за закупуване на образователните материали и инструменти, чиято себестойност е 60лв/ученик за 12 месеца.

Възможност за финансиране и провеждане по Програма Твоят час“ на МОН.  

 • субсидия за обучение на преподавател, който ще работи с учениците по програмата;
 • учебни материали;
 • субсидия за закупуването на лицензи за достъп до образователна платформа за програмиране, подходяща за обучение на деца в диапазона 8-11 години;
 • хостинг за работа по проекти – за учебните проекти на учениците във възрастовата група 12-16 години;
 • техническа помощ и подкрепа;
 • консултации;
 • възможност за участие в Олимпиадата по програмиране за деца на възраст 8-16 години, в която ще бъдат отличени най-успешните екипи.

Кой може да кандидатства?

DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® е партньорска програма, предназначена за:

 • Начални училища – частни и общински
 • Средни училища – частни и общински
 • Читалища
 • Всички неформални учебни организации и сдружения, ангажирани с учебна и образователна дейност на деца на възраст 8-16 години, чиято основна мисия и дейност е пряко свързана с образованието и могат да докажат дългосрочния ефект от прилагане на програмата за развитието на бизнеса в региона или ще я използват с цел модернизация на учебния процес в класната стая и превръщане на “училището в общност”.
 • Училища и образователни институции, които са заинтересовани от дългосрочно сътрудничество и партньорство с Фондация “Дигиталните деца” и са съгласни резултатите от въведените образователни инструменти и методологии в техните класни стаи да бъдат измервани и публично дискутирани – в медии и научно-изследователски проекти.
 • Училища и образователни институции, които могат да гарантират устойчивост на проекта – дори в случаите на невъзможност на Фондацията да субсидира обучението на техните учители и/или закупуването на лицензи за образователните инструменти, използвани в програмата. 

Обучаваните ученици по програмата в училища – партньори ще бъдат разделени в две възрастови групи – от 8 до 11г и от 12 до 16г. 

Приоритет при избора на партньори ще имат училищата, които покриват повече от следните критерии

Визия и план за развитие

 • Цели за участие в проекта
 • Партньори, вкл. от бизнеса в региона
 • Стратегическо приложение на проекта
 • Икономическа устойчивост и независимост

Стратегическо съответствие

 • Съответствие с националните и регионални политики за модернизация на образованието
 • Сътрудничество и партньорство с други организации

Географски критерии

 • Наличие на малки и средни предприятия в региона, които могат да наемат и търсят специалисти с висока дигитална грамотност и умения
 • Коефициент на безработица в региона
 • Коефициент на хора в активна работна възраст и хора в пенсионна

Всички директори на училища, образователни институции и сдружения, заинтересовани да кандидатстват по програмата DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® следва да се запознаят с правилата за участие, да попълнят формуляр за кандидатстване и прилежащите декларации за предоставяне на лични данни и да ги изпратят до 31 декември 2017г. на имейл – apply@digitalkidz.eu 

 

В пилотното издание на партньорската програма DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ®  ще участват не по-малко от 10 училища в цялата страна и/или не по-малко от 500 деца на възраст 8-16 години.

Защо да кандидатствате?

Ставайки  училище-партньор на Фондация „Дигиталните деца“, вие демонстрирате не само най-високо ниво на професионализъм и иновативност, но и подкрепяте мисията на инициативата DigitalKidZ® за модернизация на българската образователна система, съгласно нуждите и изискванията на 21век и подкрепяте своите ученици да придобият т.нар. “ключови компетенции”.

Право на субсидирано обучение и лицензи имат единствено организации, които не са регистрирани по силата на Търговския закон на Република България – това не лишава всички останали от възможността за партньорство при покриваме на финансовите, организационни и логистични разходи за обучение на преподаватели и лицензи.

График 

 • Подаване на кандидатури и заявления за участие в DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ®  20 ноември – 31 декември 2017г
 • Обявяване на одобрените партньори в сайта на Фондация “Дигиталните деца” – 15/18 януари 2018г. 
 • Обучението на  учителите по програмата DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ще се проведе на 8 и 9 февруари 2018г в София.
 • Февруари – Май 2018 – същинска работа по програмата DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® 
 • Крайният срок за потвърждение и участие в Олимпиадата по програмиране на DigitalKidZ® е 31 май 2018г.
 • Официална закриваща церемония и отличаване на най-добре представилите се екипи в пилотното издание наDigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ® ще се състои на 22 юни 2018г в гр. София.

DigitalKidZ®  и “Училище с отвoрен код”TM са регистрирани търговски марки  и единствено Фондация “Дигиталните деца” има изключително право на тяхното използване. Съгласно националното и европейското законодателство всяко неправомерно използване на марките без разрешение на маркопритежателя е нарушение на правата и подлежи на санкции.

Ако имате нужда от допълнителна информация, пишете на hello@digitalkidz.eu

С подкрепата на