Мисия, визия, цели

„Нация, чиито деца са впрегнали усилията си в образователната и креативна насока на дигиталните медии, ще постигне икономически и образователен успех в историята на 21 век.“ Съобщение от комисията до Европейския парламент, 2012 г.

Дигиталните медии носят значителни промени в начина, по който децата живеят и учат, и тези промени крият рискове отпотенциална опасност. Обществото се нуждае от учители, учебни програми и инстументи за родители, които учат децата да разбират и управляват дигиталните технологии, които са навсякъде около тях. Новата област на дигиталната грамотност и гражданската отговорност е ключът към тази подготовка и мисия на Фондация „Дигиталните деца“.

Мисия

Мисия на DigitalKidZ® е промяна методологията на образованието и възпитанието на съвременните деца. Превръщането на информационните и комуникационни технологии в „ключов лост“ за по-ефективно учене, за креативно мислене, за иновативно и ангажирано поведение при решаване на сложни проблеми, за достъп до по-широки и по-актуални знания – всички основни ключови компетенции на 21 век (Digital Agenda for Europe).

Наличието на повече информация и усъвършенстването на знанията и уменията на децата в цифровата област ще подобрят перспективите и квалификацията им за работа и ще им вдъхнат увереност в цифровата епоха, в която живеем.

Важно е интернет да бъде извор на възможности и знания за децата, средство да общуват, да развиват уменията си и да подобрят своите перспективи за намиране на работа и за квалификация, а не заплаха и враг.

DigitalKidZ® е регистрирана търговска марка и единствено Фондация Дигиталните деца” има изключително право на използване. Съгласно националното и европейското законодателство всяко неправомерно използване на марката без разрешение на маркопритежателя е нарушение на правата и подлежи на санкции.

Визия

Дигиталните медии носят значителни промени в начина, по който децата живеят и учат, и тези промени крият рискове отпотенциална опасност. Обществото се нуждае от учители, учебни програми и инстументи за родители, които учат децата да разбират и управляват дигиталните технологии, които са навсякъде около тях. Новата област на дигиталната грамотност и гражданската отговорност е ключът към тази подготовка и мисия на Фондация „Дигиталните деца“.

Цели

(1) Основната цел на Фондацията е да образова и повишава общата култура на гражданското общество, използвайки иновативни методи.

(2) За постигане на основната си цел Фондацията си поставя следните специфични цели:

 1. Създаване на устойчиви проекти, стимулиращи активното гражданско участие, демокрацията, повишаване на общата култура, натрупване на знания в областта  на дигиталните науки;
 2. Подкрепяне доверието на обществото в държавните и местни институции и с особено внимание тези на дигиталните науки;
 3. Иницииране и участие в дискусии относно механизмите на взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в областта на дигиталните науки;
 4. Предоставяне на възможност за свободно разискване на образователни проблеми от обществен интерес и въздействие при разрешаването им;
 5. Създаване и изпълнение на проекти – самостоятелно или в партньорство, които да образоват обществото в областите дигитални науки и развитие на младежите и децата на национално и европейско ниво;
 6. Разработване на цялостна училищна политика, адаптация и промяна на училищната методология в унисон с компетенциите на 21 век. Акцент върху развиване на емоционалната интелигентност, социални компетентности и дигиталнa грамотност;
 7. Разработване на учебници, учебни материали и образователни ресурси в подкрепа „трансфромацията“ на българската образователна система;
 8. Развитие на училището като общност – опосредстване и подкрепа на взаимодействието и диалога „учител – родител – ученик“;
 9. Преразглеждане и промяна на училищната среда в подкрепа на екипна работа, физическо движение и интерактивните занимания по проекти.

Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:

 1. Разработване и реализиране на местни, регионални и национални проекти и програми.
 2. Изпълнение на информационно­технологични проекти.
 3. Размяна на информация и добри практики с международни мрежи, развиващи сходен предмет на дейност.
 4. Фондацията сключва или изпълнява договори със стратегически партньори с цел директно или индиректно въздействие върху положително реализиране на целите си.
 5. Осъществяване, самостоятелно и съвместно с други български или чуждестранни сдружения или организации, юридически и физически лица, на законодопустими мероприятия за обмен на информация и сътрудничество.
 6. Издаване на брошури, бюлетини и др. за популяризиране на дейността на Фондацията [/gdlr_tab]

Стопанска дейност

Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност, която само и единствено да подпомага основната й дейност, при организиране и провеждане на дейности, насърчаващи развитието на гражданското общество в съответствие със своята мисия и цели.

 • Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност и използва прихода за постигане на определените в учредителния акт цели.
 • Фондацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Учредителен акт.
 • Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
 • Предметът на допълнителна стопанска дейност на Фондацията включва: обучения и уъркшопи за деца, учители и родители, организиране на конференции и образователни семинари, издателска и преводаческа дейност; дейност в областта на информационните технологии.